Fortsatt underfinansiering av Forsvaret


Norges Forsvarsforenings (NFF) kommentarer til den forrige regjeringens Forsvarsbudsjett for 2006 dreide seg i hovedsak om den fortsatte systematiske underfinansieringen av Forsvaret i forhold til den vedtatte struktur.


Vi vil tillate oss å minne om hva det politisk bredt sammensatte Forsvarspolitiske Utvalg, som leverte sin innstilling i form av NOU 2000: 20 Et nytt forsvar, sa om den økonomiske utviklingen for forsvaret (kapittel 1.1.2): ”En vesentlig mer bekymringsfull utvikling enn svekkelsen av budsjettnivået etter avslutningen av den kalde krigen, har vært de betydelige og gjennomgående negative avvikene mellom planlagte budsjetter og de faktiske forsvarsbevilgningene i Norge. De økonomiske forutsetningene som har ligget til grunn for forsvarsplanleggingen, er bare unntaksvis blitt oppfylt”.

Denne utvikling har fortsatt i hele perioden etter at utvalget avga sin innstilling og budsjettet for 2006 er intet unntak. Dette fører til en ukontrollerbar utvikling av Forsvaret og at samfunnets ressurser brukes på feil måte

At målene for omstillingen som ble fastsatt av Stortinget i juni 2004 for perioden 2005 – 2008 ligger fast burde også innebære at de økonomiske forutsetningene gjør det samme.

At den nye regjeringen ønsker å profilere enkelte saker i forhold til Soria-Moria erklæringen ved fremleggelse av sitt første budsjett synes forståelig. En rekke av de tiltak som er foreslått for å finansiere denne profileringen må nødvendigvis ha berørt de militærfaglige krav til kvalitet og operativ evne. (Tilsetninger i stabsapparat, utrangering av torpedoer, lavere ambisjon kampflyvåpenet og reduksjon i førstegangstjenesten i HV)

Det virker lite sannsynlig at de fagmilitære råd for en planperiode endres fra en regjering til en annen på mindre enn en måned.

Det kan da de være av interesse for allmennheten å få kjennskap til nettopp disse fagmilitære konsekvenser av endringene i politikken.Tilbake

Nyheter

Foredragskveld onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.

Styret i FHSF har den store glede av endelig å kunne
invitere foreningens medlemmer til foredragskveld
onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.
Foredragsholder: FORSVARSSJEFEN, GENERAL EIRIK
KRISTOFFERSEN


Les mer


Årsmøte 2021 - Revidert regnskap

Vedlagt finner du revidert regnskap m/revisors
kommentarer.
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2021 - Valgkomiteens innstilling til valg av styre

Vedlagt finner du link til valgkomiteens innstilling til valg av
styre
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Innkalling til Årsmøte i Forsvarets høgskoleforening (FHSF) 2021 – informasjon til medlemmer

Hei alle sammen!

Da er vi kommet til mars 2021. Ett år etter at Covid-19-
pandemien slo inn over oss preges hverdagen fortsatt av
de forsiktighetsregler og begrensninger den medfører.

Les mer


Årsmøte 2021

Vedlagt finner du link til forslag til budsjett for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 905866
Site powered by WebOfficeOne ©